Missie

Missie

Missie van het Sint-Michielscollege Schoten vzw

Als katholieke dialoogschool beoogt het Sint-Michielscollege bij te dragen tot keuzerijpheid ook op levensbeschouwelijk gebied en hierbij kansen te bieden tot christelijke volwassenheid met een stevige algemene cultuur en een degelijke sociale vorming.

We behoren tot de Antwerpse scholengroep KVO-vzw. Onze visie vloeit dan ook voort uit het KVO-opvoedingsproject.
We willen jongeren helpen opgroeien tot gelukkige persoonlijkheden bij wie cultuur, ratio, en het gevoelsleven goed in balans liggen.

Onze naam is een erfenis van de aloude norbertijnse Sint-Michielsabdij in Antwerpen (1124-1796), gesticht door Norbertus (1085-1134).

Het is de bedoeling onze leerlingen, rekening houdend met ieders talenten, tot een hoog niveau van bekwaamheid te brengen:

 • bekwaamheid om in de situaties die het leven meebrengt, vanuit een intellectuele en morele vorming, verantwoorde studie- en levenskeuzen te maken en daarnaar te handelen;
 • bekwaamheid tot dienstverlening niet alleen door zich aan te passen, maar ook door actief bij te dragen tot verandering en vernieuwing in de maatschappij.

Wij wensen dat onze leerlingen in een dialogale houding het christendom leren kennen en dat elkeen vanuit de diversiteit, die in onze school aanwezig is, respectvol leert samenwerken met personen en groepen met een andere levensvisie.

Concreter:

Ons college tracht de bovenstaande opties op verschillende wijzen waar te maken:

 • als instituut voor algemeen secundair onderwijs bereiden we voor op hogere studies: een brede algemene vorming, een klare kijk op studiemethoden, een sterke studiehouding en zelfstandigheid willen we geleidelijk bijbrengen;
 • we spannen ons in voor een begeleiding op ieders maat; deze werkt door op elk echelon; zij vertrekt bij de klasleraar en/of de vakleraar en kan verdergaan tot bij zorgleerkrachten, coördinatoren en het CLB;
 • de intellectuele en humane groei nodigt uit tot een zekere verwondering; zij is de onmisbare grondslag om te ontdekken hoe God werkzaam is in de hele werkelijkheid;
 • de christelijke levensopvatting kleurt de manier waarop wij onze medemens, de samenleving en het milieu beschouwen; bepaalde leerinhouden en levenswaarden als eerlijkheid, liefde, rechtvaardigheid, zelfdiscipline, vergeving en dergelijke krijgen vanuit het evangelie een eigen kleur;
 • bij de persoonlijkheidsontwikkeling die we beogen, willen we elkaar kansen geven om bekwame, gelukkige en goede mensen te zijn, nu en later. Tot deze kansen behoren:
  • eerst en vooral de lessenpakketten in de verschillende ASO-studierichtingen die we verzorgen en waarin we telkens aandacht opbrengen voor de vorming van de hele persoonlijkheid;
  • verder het aanbod van bezinning en liturgische vieringen, de schoolsport, sociaal en mondiaal vormende activiteiten vanuit een christelijk ethisch perspectief;
  • ook extra mogelijkheden die we aanbieden voor de ontplooiing van talenten en interesse, zoals toneel, muzikale evenementen, kunsttentoonstellingen, poëzie, wetenschappelijke activiteiten, sport …
  • het samenleven in één gemeenschap schept kansen om te groeien in zelfkennis en relatiebekwaamheid tegenover de anderen, de wereld en God; die groei in relatiebekwaamheid willen we ook begeleiden.
 • alle betrokkenen bij ons college vormen één levende gemeenschap; ieder van hen is medeverantwoordelijk voor de goede gang van zaken. Om de kansen en de ontplooiing van de mogelijkheden van de anderen, zowel leerlingen als leraars, opvoedend personeel, administratief personeel en onderhoudsdiensten, niet in het gedrang te brengen, streven we allen naar een rustige sfeer van studie, bezinning, vriendelijkheid en stijlvolle discipline.

Ter afronding:

Het Sint-Michielscollege staat in de eeuwenoude traditie van de katholieke colleges die aanvankelijk in Europa en nu in zovele landen ter wereld het vertrouwen genieten van talloze ouders, bekommerd om opvoedend en dus ook toekomstgericht kwaliteitsonderwijs.

In verband met hun toekomst in het hoger onderwijs is het voor de jongeren van het grootste belang een degelijke inhoud mee te krijgen, in de vorm van kennis en vaardigheden, stevig gefundeerd op een humane waardeopvoeding.

Wij hechten dus veel belang aan de HUMANIORA : d.i. aan alles wat ons meer mens maakt.

Daarvoor willen alle medewerkers zich inzetten in geest van de Norbertijnen van de Abdij van Averbode (1134) die het college in 1959 opgericht hebben.

Het is ook het verlangen van de huidige Raad van Bestuur dat gewerkt wordt in de Augustijnse spiritualiteit die de Norbertijnen eigen is.

Augustinus (356-430), regelvader van de norbertijnen, was bisschop van Hippo (Noord-Afrika). Hij beklemtoont de vriendschap en de liefde tot de medemens en tot God. Een gevleugeld woord van hem luidt: ‘DILIGE ET FAC QUOD VIS’. ‘Wees lief, waarderend en respectvol, en handel van daaruit zoals je wil.’

Augustinus wordt gekenmerkt door aandacht voor wat gemeenschap bevordert, een streven naar eenheid van hart en ziel, een grote intellectuele inzet, het leven van een zoeker in openheid voor het grote levensmysterie, een levenswijze die geënt is op Jezus Christus. 

In samenwerking met de ouders willen wij onze leerlingen zover brengen dat zij in het voetspoor van onze vele oud-leerlingen goede keuzes maken en op basis van hun vorming in het college na een succesvol hoger onderwijs een mooi en gelukkig bestaan kunnen opbouwen.

Raad van Bestuur
Sint-Michielscollege Schoten vzw