St.-Michiel leert…

St.-Michiel leert…

In een ASO-school besteden we  veel aandacht aan het leerproces. De aanpak van de diverse vakken is anders en verschilt ook doorheen de jaren. Er is niet alleen aandacht voor het verwerven van kennis, maar ook voor het  verwerven van vaardigheden.

Studiecoaches

Leren-leren neemt dan ook een belangrijke plaats is. De school heeft twee studiecoaches, een voor de eerste graad en een voor de tweede en derde graad.

De studiecoaches begeleiden niet alleen leerlingen in groep, maar volgen ook jongens en meisjes individueel op.

Belangrijk in dat verband zijn ook de avonden voor ouders: we vinden het immers essentieel dat ouders goed weten wat er op studiegebied van de leerlingen verwacht wordt en dat school en thuis op dezelfde golflengte zitten.

Leermoeilijkheden

De school heeft een uitgewerkt beleid  rond de opvolging van leerlingen met leermoeilijkheden.

Allereerst is het van enorm belang dat de school de juiste informatie heeft over de precieze aard van de problemen en kan inschatten wat binnen de mogelijkheden zit.

In samenspraak met de leerling en de ouders worden maatregelen afgesproken die de leerling in kwestie kunnen helpen.

Taalbeleid

Wanneer een leerling voor het eerst in het secundair onderwijs is ingeschreven, zullen we onderzoeken of extra ondersteuning er nodig is, bv. voor taal. Dat onderzoek gebeurt normaal gezien in de loop van september en kan als gevolg hebben dat de klassenraad een aangepaste begeleiding aanbiedt. Als screeningsinstrument heeft de school gekozen voor Diataal.

Rapporten

Een goede en volledige informatie aan ouders is absoluut nodig. Daarom bieden we aan ouders via ons digitaal communicatiesysteem e-ouders de mogelijkheid om steeds de cijfers van  toetsen en taken te zien.

Vijf maal per jaar bezorgt de school een uitgebreid evaluatieoverzicht van de cijfers van het dagelijks werk: per vak zie je dan waar de sterke en minder sterke punten te vinden zijn. De leerkrachten en de klassenleraar proberen in hun feedback de leerlingen aan te moedigen, bij te sturen,  informatie en advies te geven.

Na de proefwerkperiodes is er natuurlijk ook een rapport en een gedetailleerd evaluatieoverzicht. Hierbij zijn niet alleen de totaalcijfers van belang, maar ook de prestaties op de verschillende onderdelen van de vakken. De feedback is essentieel: waarin heeft de jongeren sterk gepresteerd, waar liggen de werkpunten, hoe kan een mogelijke achterstand worden ingelopen, welke houdingen moeten worden bijgestuurd…

Vakwerking

Er zijn in onze school een twintigtal vakwerkgroepen actief onder leiding van een vakcoördinator. Op die manier wordt de werking op elkaar afgestemd en worden afspraken gemaakt tussen leerkrachten die in hetzelfde jaar lesgeven en worden leerlijnen uitgetekend doorheen de jaren.