St.-Michiel leert…

St.-Michiel leert…

In een ASO-school besteden we  veel aandacht aan het leerproces. De aanpak van de diverse vakken is anders en verschilt ook doorheen de jaren en graden. Er is niet alleen aandacht voor het verwerven van kennis, maar ook voor het  verwerven van attitudes, studievaardigheden en leerstrategieën.

Studiecoaches

Leren leren en studeren neemt dan ook een belangrijke plaats in. De school heeft twee studiecoaches, een voor de eerste graad en een voor de tweede en derde graad.

De studiecoaches begeleiden niet alleen leerlingen in groep, maar volgen sommige leerlingen ook individueel op.

Belangrijk in dat verband zijn ook de info- en oudercontactavonden voor ouders: we vinden het immers essentieel dat ouders goed weten wat er op studiegebied van de leerlingen verwacht wordt en dat school en thuis op dezelfde golflengte zitten.

Leermoeilijkheden

De school heeft een uitgewerkt beleid  rond de opvolging van leerlingen met leermoeilijkheden.

Allereerst is het van enorm belang dat de school de juiste informatie heeft over de precieze aard van de moeilijkheden en kan inschatten wat binnen de mogelijkheden zit.

In samenspraak met de leerling en de ouder(s) worden maatregelen afgesproken die de leerling in kwestie kunnen helpen.

Taalbeleid

Wanneer een leerling voor het eerst in het secundair onderwijs is ingeschreven, zullen we onderzoeken of extra ondersteuning nodig is, bv. voor taal. Dat onderzoek gebeurt normaal gezien in de loop van september en kan als gevolg hebben dat de klassenraad een aangepaste begeleiding aanbiedt. Als screeningsinstrument heeft de school gekozen voor Diataal.

Rapporten

Als ouder wil u uw kind goed kunnen opvolgen. Goede en volledige informatie is dan ook belangrijk. Via de puntenmodule Skore in Smartschool kunnen leerlingen en ouders steeds cijfers van toetsen, taken en bijhorende feedback zien.

Bovendien bezorgt de school doorheen het schooljaar op regelmatige basis een uitgebreid evaluatieoverzicht met de cijfers van het dagelijks werk en bijhorende feedback. Per vak zie je zo waar sterke en minder sterke punten en groeikansen te vinden zijn. De leerkrachten en de klassenleraar proberen in hun feedback de leerlingen aan te moedigen, bij te sturen,  informatie en advies te geven om verdere leerwinst te kunnen boeken.

Na de proefwerkperiodes is er natuurlijk een rapport en een gedetailleerd evaluatieoverzicht. Hierbij zijn niet alleen de totaalcijfers van belang, maar ook de prestaties op de verschillende onderdelen van de vakken. Ook hier zal feedback opnieuw een prominente plaats krijgen.