St.-Michiel begeleidt…

St.-Michiel begeleidt…

Leerlingen hebben nood aan begeleiding, soms niet alleen op vlak van leren en studeren. De school heeft een hele structuur om te trachten een gepaste begeleiding aan te bieden voor diverse problemen waarmee leerlingen geconfronteerd worden. Natuurlijk moet de juiste informatie naar de school doorstromen en bovendien wil de school goed kunnen inschatten welke begeleiding wel tot haar mogelijkheden behoort en wanneer het advies moet gegeven worden voor externe begeleiding.

Klassenleraars

Iedere klas heeft een klassenleraar: een leerkracht die in die klas een meeruursvak geeft en die de klas in de eerste plaats opvolgt, begeleidt en bijstuurt. Deze klassenleraar is meteen ook het eerste aanspreekpunt voor zowel leerlingen als ouders. Hij of zij is diegene de klassenraden van de klas leidt en de feedback naar leerlingen en ouders formuleert. Daarnaast hebben de meeste klassen ook nog een co-klassenleraar.

Peters en meters

Aan elke klas van het eerste jaar zijn een aantal leerlingen uit de 3de graad die zich hebben opgegeven als peter of meter, gekoppeld. Deze leerlingen krijgen van de school een opleiding om zo goed mogelijk bij te dragen aan de opvang van de nieuwe leerlingen, zowel in klasverband als individueel. Tijdens deze opleidingssessies focussen we op onderwerpen zoals spelbegeleiding, communicatieve vaardigheden, het detecteren van en inspelen op pestsituaties,…

Het feit dat er oudere leerlingen zijn bij wie zij terecht kunnen, verlaagt de drempel van de eerstejaars om problemen te melden of raad te vragen. Daarenboven doen de peters en meters geregeld leuke activiteiten met ‘hun klasje’.

Graadcoördinatoren, studiecoaches en attitudecoach

Iedere graad heeft zijn graadcoördinator. Naast het in orde brengen van praktische regelingen voor die graad, coördineert die ook de begeleiding voor de leerlingen. Het organiseren van een aangepaste studiekeuzebegeleiding is bijvoorbeeld een belangrijke bezigheid.

De studiecoaches zorgen dan weer voor een weldoordachte aanpak van de studiebegeleiding (zie bij Sint-Michiel… leert).

De attitudecoach heeft eveneens een belangrijke begeleidende taak. De attitudecoach volgt mee de leerlingen op als lid van het zorgteam. Coachingsgesprekken, herstelgesprekken en ordemaatregelen hebben tot doel om leerlingen op weg te helpen om respectvolle en aangename leden te worden in hun leef- en leeromgeving.

Zorgcoördinator en zorgteam

Soms is de zorg van klassenleraar, graadcoördinator, studiecoach en de attitudecoach niet voldoende. Als leerlingen verhoogde zorg nodig hebben, dan bekijkt het zorgteam dat wekelijks samenkomt, wat de school verder kan doen.

De zorgcoördinator speelt een belangrijke rol in het zoeken naar oplossingen, het voeren van gesprekken met de leerling en met de ouder(s), het maken van afspraken en het eventuele doorverwijzen.

Aan de vergaderingen van de zorgcel wordt tweewekelijks deelgenomen door de begeleiders van het CLB.

Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

De school werkt samen met het vrij CLB Voor- en Noorderkempen (Wijnegem). De  begeleiding vanuit het CLB spitst zich toe op 4 domeinen: het leren en studeren, de preventieve gezondheidszorg, de schoolloopbaan (o.a. studiekeuze) en het psychisch en sociaal welbevinden. De interventies starten doorgaans vanuit overleg in een multidisciplinair team met een maatschappelijke, een psychopedagogische en een medische component.

Pestpreventie

Een degelijke pestpreventie vinden we erg belangrijk om een aangename school te kunnen zijn voor onze leerlingen.

De nadruk ligt op de preventie van pestsituaties. Zo moet iedere Sint-Michieler bij het begin van het schooljaar een gedragscode ondertekenen. Speciale aandacht gaat naar de preventie van cyberpesten, o.a. in het 1ste jaar in het vak ‘Mens’ en tijdens een activiteit met de peters en de meters.

De klassenleraar zal als eerste aanspreekpunt een grote rol spelen bij het inspelen op gesignaleerde pestsituaties. Iedere graad heeft bovendien ook een ankerfiguur die de verdere begeleiding coördineert.

Emotionele begeleiding

Jammer genoeg worden leerlingen wel eens geconfronteerd met het overlijden van een familielid of soms zelfs van een medeleerling. De werkgroep rouwen stelde een aantal draaiboeken op om de betrokken leerlingen of klassen op te vangen. We hebben daarbij aandacht voor wat de leerlingen voelen en denken en geven iedereen de kans om zijn emoties te uiten. Als er een leerling of leerkracht overlijdt richten we een lokaal in als stille ruimte. Iedereen die er behoefte aan heeft, kan daar terecht om even stil te staan bij het overlijden, iets te schrijven of wat te luisteren naar muziek. We hopen dat we de leerlingen op deze manier goed begeleiden in de eerste stappen van hun rouwproces.