St.-Michiel begeleidt…

St.-Michiel begeleidt…

Leerlingen hebben nood aan begeleiding, en soms niet alleen op dat vlak. De school heeft een hele structuur om te trachten een juiste begeleiding aan te bieden voor de problemen van de leerlingen. Natuurlijk moet de juiste informatie naar de school doorstromen en bovendien wil de school goed kunnen inschatten welke begeleiding wel tot haar mogelijkheden behoort en wanneer het advies moet gegeven worden voor externe begeleiding.

Klassenleraars

Iedere klas heeft een klassenleraar: een leerkracht die in die klas een meeruursvak geeft en die de klas in de eerste plaats opvolgt, begeleidt en bijstuurt en die het eerste aanspreekpunt is zowel voor  leerlingen als voor ouders. Hij of zij is ook diegene de klassenraden van de klas leidt en de feedback naar leerling en ouders formuleert. Daarnaast hebben de meeste klassen ook nog een co-klassenleraar.

Peters en meters

Aan elke klas van het eerste jaar zijn een aantal leerlingen uit de 3de graad gekoppeld, die zich hebben opgegeven als peter of meter. Deze leerlingen krijgen van een school een opleiding om zo goed mogelijk bij te dragen aan de opvang van de nieuwe leerlingen, zowel in klasverband als individueel. De opleidingssessies houden onderwerpen in zoals spelbegeleiding, communicatieve vaardigheden, het detecteren van en inspelen op pestsituaties en dergelijke.

Het feit dat er oudere leerlingen zijn bij wie zij terecht kunnen, verlaagt de drempel van de eerstejaars om problemen te melden of raad te vragen. Voor de oudere leerlingen ligt de tijd toen voor hen de grote school nog volledig nieuw was, nog niet zo ver in het verleden. Daarenboven doen de peters en meters geregeld leuke activiteiten met de eerstejaars.

Graadcoördinatoren, studiecoaches en prefecten

Iedere graad heeft zijn graadcoördinator. Naast het in orde brengen van praktische regelingen voor die graad, coördineert die ook de begeleiding voor de leerlingen. Het organiseren van een aangepast studiekeuzebegeleiding is bijvoorbeeld een belangrijk aandachtspunt van de graadcoördinator.

De studiecoaches zorgen voor een weldoordachte aanpak van de studiebegeleiding (zie bij Sint-Michiel… leert)

De prefect en de co-prefect hebben ook een begeleidende taak. De prefect volgt mee de leerlingen op als lid van de zorgcel. Gesprekken en mogelijk sancties hebben tot doel om de jongeren op weg te helpen om respectvolle en aangename leden te worden in een werkomgeving en in de maatschappij.

Zorgcoördinator en zorgcel

Soms is de zorg van klassenleraar, graadcoördinator, studiecoach en de prefect niet voldoende. Als leerlingen verhoogde zorg nodig hebben, dan bekijkt de zorgcel, die wekelijks samenkomt, wat de school verder kan doen.

De zorgcoördinator speelt dan een belangrijke rol in het zoeken naar oplossingen, het voeren van gesprekken met de leerling en met de ouders, het maken van afspraken, en het eventuele doorverwijzen.

Aan de vergaderingen van de zorgcel wordt op geregelde basis deelgenomen door de begeleiders van het CLB.

Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Daarnaast werkt de school samen met het vrij CLB Voor- en Noorderkempen (Wijnegem). De  begeleiding vanuit het CLB ligt op 4 domeinen: het leren en studeren, de preventieve gezondheidszorg, de schoolloopbaan (studiekeuze) en het psychisch en sociaal welbevinden. Op die vlakken werkt het CLB op vraag van leerlingen, ouders of de school en die via infoverschaffing, gesprekken, onderzoeken en zo nodig doorverwijzing. De interventies starten vanuit overleg in een multidisciplinair team met een maatschappelijke, een psychopedagogische en een medische component.

Pestpreventie

Een degelijke pestpreventie is niet meer weg te denken. Het is in de eerste plaats de taak van de klassenleraar om in te spelen op gesignaleerde pestsituaties. Iedere graad heeft een ankerfiguur die de verdere begeleiding coördineert.

Maar de nadruk ligt vooral op de preventie van pestsituaties. Zo moet iedere Sint-Michieler een gedragscode ondertekenen. Speciale aandacht gaat naar de preventie van cyberpesten, waarover bijvoorbeeld de politie de leerlingen komt vertellen hoe hierop wordt gereageerd.

Emotionele begeleiding

Jammer genoeg worden leerlingen wel eens geconfronteerd met het overlijden van een familielid of soms zelfs van een medeleerling. De werkgroep rouwen stelde een aantal draaiboeken op om de betrokken leerlingen of klassen op te vangen. We hebben daarbij aandacht voor wat de leerlingen voelen en denken en geven iedereen de kans om zijn emoties te uiten. Als er een leerling of leerkracht overlijdt richten we een lokaal in als Stille Ruimte. Iedereen die er behoefte aan heeft, kan daar terecht om even stil te staan bij het overlijden, iets te schrijven of wat te luisteren naar muziek. We hopen dat we de leerlingen op deze manier goed begeleiden in de eerste stappen van het rouwproces.